Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest: Maciej Citko prowadzący działalność gospodarczą jako Maciej Citko MCKWADRAT z siedzibą w Białymstoku przy ul. Malmeda 13/25, zwany dalej „Administratorem” albo „MCKWADRAT”. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. MCKWADRAT dokłada wszelkich starań, aby dane te były chronione przed zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób nieuprawnionych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Jednocześnie Administrator gwarantuje poufność zebranych Danych. Na wypadek podejrzenia o istnienie dowodów nadużyć, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy: biuro@mckwadrat.net

I. Informacje ogólne
1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane za pośrednictwem serwisu www.mckwadrat.net, tylko jeśli zostały dobrowolnie pozyskane od Użytkownika serwisu. Otrzymane informacje są wykorzystywane m.in. w poniższych celach:
  • odpowiedzi na zapytania,
  • przedstawienia informacji o nowych ofertach i zmianach,
  • standardowej obsługi i administracji danymi Użytkowników,
  • do działań marketingowych i analitycznych,
  • do administrowania serwisu
2. Zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego regulaminu dotyczących plików cookies, Dane osobowe przetwarzane są w zakresie:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.

II. Ochrona prywatności
1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników serwisu www.mckwadrat.net, w tym informacje mające charakter Danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie Danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000), a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
2. Podstawę prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora stanowi, zgoda Użytkownika pozyskana w wyniku komunikacji, lub składania zapytania za pomocą jednego z formularzy umieszczonych na stronie www.mckwadrat.net Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: biuro@mckwadrat.net. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na bazie zgody przed jej wycofaniem.
Ponadto, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora może być realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
4. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu Danych osobowych; sprostowania Danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przeniesienia Danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez Użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: biuro@mckwadrat.net W przypadku usunięcia Danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
5. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego Danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga jest zwolniona z opłat.
6. Administrator zobowiązuje się, że bez dodatkowej zgody, nie będzie udostępniać Danych osobowych Użytkowników firmom, ani osobom trzecim. Pracownicy i partnerzy MCKWADRAT są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony pozyskanych Danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.
7. Strona www.mckwadrat.net nie monitoruje i nie weryfikuje wieku Użytkowników. Informacje kontaktowe Użytkowników strony www.mckwadrat.net, takie jak adresy poczty elektronicznej, są wykorzystywane zgodnie z celem i w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia, nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez MCKWADRAT bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich Danych osobowych. Dostępne są one również pod adresem www.mckwadrat.net ( „Komunikat RODO”)

III. Cookies
1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk.
5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach strony serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
"wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach strony.
9. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu popularnych przeglądarek internetowej.